Bộ môn Khoa học cơ bản

Bộ môn Khoa học cơ bản của Trường Trung học Thủy sản có chức năng:
• Đảm nhận giảng dạy các môn Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Pháp luật cho học sinh của tất cả các khoa trong tường.
• Giảng dạy môn Kinh tế chính trị cho học sinh của khoa Kinh tế