Khoa Tin học, Ngoại ngữ

Khoa Tin học, Ngoại ngữ của Trường Trung học Thủy sản có chức năng:
• Tham gia giảng dạy các môn cơ bản cơ sở cho tất cả học sinh của tất cả các khoa trong tường.
• Giảng dạy văn hoá cơ bản cho lớp học sinh tốt nghiệp PTCS tạo thêm đầu vào cho văn cho tất cả các ngành học trong năm tới.
• Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ngành Tin học ứng dụng.