Khoa Nuôi trồng thuỷ sản

Khoa Nuôi trồng Thủy sản của Trường Trung học Thủy sản có chức năng:
• Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lãnh vực nuôi trồng thủy sản.
• Tham gia nghiên cứu phát triển ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nuôi trồng thủy sản.