Khoa Khai thác Thuỷ sản

Khoa Khai thác thuỷ sản tiền thân là Bộ môn Khai thác Hàng hải được thành lập từ năm 1986 có các chức năng nhiệm vụ sau:
- Đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp ngành Khai thác Hàng hải thủy sản
- Giảng dạy các lớp thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ, hạng năm và hạng tư
- Đào tạo Thuyền viên tàu cá
- Giảng dạy các lớp ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ về Hàng hải và khai thác thủy sản