Phòng Quản trị - Đời sống

Phòng Quản trị - Đời sống có chức năng tham mưu Ban giám hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường, quản lý và giám sát thường xuyên các công trình nhà cửa, kiến trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại, quản lý các nhà học dùng chung, cảnh quan môi trường, theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ, thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập.